# عصب_شناسی_زبان

جایگاه عصب شناسی زبان در شاخه علوم:

                                                    جایگاه عصب شناسی زبان در شاخه علوم: علم عصب پایه: سلولی حسی حرکتی سیستماتیک شناختی: حافظه توجه شنوایی بینایی عصب شناسی زبان  
/ 0 نظر / 120 بازدید